รายละเอียดการอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน


      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับอนุมติจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง “คุณสมบัติ การฝึกอบรม และการสอบมาตรฐานของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน พ.ศ. 2554” ให้เป็นหน่วยจัดอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน เลขที่ 016 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 

      ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมได้จัดทำรายละเอียดการจัดฝึกอบรม ฯ ในปี 2565 โดยกำหนดจัดอบรมแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์ของโรค โควิด - 19 จำนวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ (มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ และกากอุตสาหกรรม) และหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันมลพิษ (มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ และกากอุตสาหกรรม) ในรูปแบบออนไลน์ Google Meet

ดูกำหนดการอบรมแบบออนไลน์ ได้ที้นี่ แผนอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี 2565.pdf

สมัครอบรม

1. หลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

2. หลักสูตรผู้ควบคุมมลพิษ (มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ กากอุตสาหกรรม)

3. หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษ (มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ กากอุตสาหกรรม)