รายละเอียดการอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน


ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับอนุมติจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง “คุณสมบัติ การฝึกอบรม และการสอบมาตรฐานของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๔” ให้เป็นหน่วยจัดอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน เลขที่ ๐๑๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมได้จัดทำรายละเอียดการจัดฝึกอบรม ฯ ในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓ หลักสูตร คือ หลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ (มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ และ  กากอุตสาหกรรม) และหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันมลพิษ (มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ และกากอุตสาหกรรม) 

ดูกำหนดการได้ที้นี่..........ปฏิทินการจัดอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2563.pdf

ดูรายละเอียดไดืั้นี้..........สรุปรวม.pdf