การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การประเมินความไม่แน่นอนของการทดสอบคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025


ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การประเมินความไม่แน่นอนของการทดสอบคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025” ให้กับนักวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการทั้งหน่วยงานราชการ เอกชนและผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินความไม่แน่นอนของการทดสอบคุณภาพน้ำ โดยมีคุณภัทรภร ธนะภาวริศและคุณจิรสา  กรงกรด นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้