การอบรมระบบ ISO17025 สำหรับนักศึกษา ปี 2562


เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์นำโดย รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร“ระบบมาตรฐาน ISO17025”ให้กับ คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ  ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณภัทรกร ธนะภาวริศ  ผู้เชี่ยวชาญระบบมาตรฐาน ISO17025 ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17025” ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 120 คน โดยการอบรมในครั้งนี้สนับสนุนในการพัฒนานักศึกษาไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนด และสามารถดำเนินงานในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง