ภาพการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับฝ่ายเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย