ข้อบังคับ ระเบียบศูนย์วิทยาศาสตร์


1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559 --> ข้อบังคับ.pdf

2. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ ๐๒๓ฝ๒๕๖๐ เรื่อง "แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ " ---> กรรมการอำนวยการวาระ 2.pdf

3. การกำหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561.pdf

4. การกำหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์.pdf

5. การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการรับวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพนํ้า.pdf

6. การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการรับวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพดิน.pdf

7. การกำหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพอากาศและเสียง พศ. ๒๕๖๑.pdf