ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ


ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง “คุณสมบัติ การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน พ.ศ.  2554” และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมตามเลขที่ 016 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 โดยมอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม จึงได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมมลพิษในปี 2564 จำนวน 3 ด้าน ในรูปแบบ ออนไลน์ภายใต้สถานการณ์โควิด - 19 ดังนี้ โดยมีรายละเอียดของเนื้อหาและกำหนดการอบรม ดังนี้

1. หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ  ---  กำหนดการอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ.pdf
2. หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ ---  กำหนดการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมมลพิษทางอากาศ.pdf
3. หลักสูตรผู้ควบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม ---  กำหนดการ ผู้ควบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม.pdf


หลักสูตรรุ่นที่วันที่จัดอบรมหมดเขตรับสมัคร
สมัครได้ที่นี่
ดูรายชื่อผู้สมัคร
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำรุ่นที่ 3จันทร์ที่ 7 - ศุกร์ที่ 11 มีนาคม 256525 กุมภาพันธ์ 2565

รุ่นที่ 4
จันทร์ที่ 23 -  ศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
10 พฤษภาคม 2565

รุ่นที่ 5
จันทร์ที่ 29 สิงหาคม - ศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565
15 สิงหาคม 2565


ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศรุ่นที่ 3จันทร์ที่ 21 – ศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 256510 กุมภาพันธ์ 2565

รุ่นที่ 4
จันทร์ที่ 6 – ศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565
25 พฤษภาคม 2565

รุ่นที่ 5
จันทร์ที่ 15 - ศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565
30 กรกฎาคม 2565


ผู้ควบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมรุ่นที่ 3จันทร์ที่ 17 – ศุกร์ที่ 21 มกราคม 25655 มกราคม 2565กดดูรายชื่อผู้สมัคร

รุ่นที่ 4
จันทร์ที่ 20 – ศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
10 มิถุนายน 2565กดสมัคร

รุ่นที่ 5
จันทร์ ที่  17 - ศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565
5 ตุลาคม 2565


  • รับ 20 – 50 คนต่อรุ่น (ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการอบรมหากมีผู้สมัครน้อยกว่า 20 คน)

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

  • ได้รับใบประกาศนียบัตรที่สามารถนำไปสมัครสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษประจำโรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • มีความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
  • มีจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต

เอกสารประกอบการสมัครอบรมคือ สำเนาวุฒิการศึกษา

การประเมินผลการอบรม

          ผู้ที่จะได้รับใบประกาศนียบัตรที่สามารถนำไปสมัครสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษประจำโรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมมากกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดและมีผลการสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60

อัตราค่าลงทะเบียน

          ค่าลงทะเบียนคนละ 4,000 บาท ต่อด้านต่อรุ่น      

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการยกเว้นภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ใบเสร็จออกในนามมหาวิทยาลัย

ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร  ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะแจ้งภายหลังจากที่ท่านสมัครแล้ว


สอบถามรายละเอียดได้ที่ 

               รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์

               โทร 080 5050 600 หรือ 02 160 1143 ต่อ 76

                    E-mail : sivapan.ch@ssru.ac.th