ผู้ควบคุมมลพิษ


ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง “คุณสมบัติ การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน พ.ศ.  2554” และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมตามเลขที่ 016 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563โดยมอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม จึงได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมมลพิษในปี 2563 จำนวน 3 ด้าน ด้านละ 4 รุ่น ดังนี้

รหัสหลักสูตรรุ่นที่วันที่จัดอบรมหมดเขตรับสมัคร
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ

C01รุ่นที่ 1จันทร์ที่ 20 - ศุกร์ที่ 24 เมษายน 639 เมษายน 2563
C09รุ่นที่ 2จันทร์ที่ 29 มิถุนายน – ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 6320 มิถุนายน 2563
C17รุ่นที่ 3จันทร์ที่ 27– ศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 6320 กรกฎาคม 2563
C24รุ่นที่ 4จันทร์ที่ 26 –  ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม  6315 ตุลาคม 2563
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

C03รุ่นที่ 1อาทิตย์ที่ 26 – พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 6315 เมษายน 2563
C10รุ่นที่ 2จันทร์ที่ 3 – 7 สิงหาคม 6320 กรกฎาคม 2563
C18รุ่นที่ 3จันทร์ที่ 7 – ศุกร์ที่ 11 กันยายน 256325 สิงหาคม 2563
C25รุ่นที่ 4จันทร์ที่ 9 –  ศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 6330 ตุลาคม 2563
ผู้ควบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม

C05รุ่นที่ 1จันทร์ที่ 16 – ศุกร์ที่ 20 มีนาคม 25635 มีนาคม 2563
C013รุ่นที่ 2จันทร์ที่ 18 –  ศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 256310 พฤษภาคม 2563
C020รุ่นที่ 3จันทร์ที่ 24 – ศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 256315 สิงหาคม 2563
C027รุ่นที่ 4จันทร์ที่ 23 – ศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 256310 พศจิกายน 2563


  • รับ 40 – 60 คนต่อรุ่น (ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการอบรมหากมีผู้สมัครน้อยกว่า 20 คน)

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

  • ได้รับใบประกาศนียบัตรที่สามารถนำไปสมัครสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษประจำโรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • มีความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
  • มีจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต

เอกสารประกอบการสมัครอบรมคือ สำเนาวุฒิการศึกษา

การประเมินผลการอบรม

          ผู้ที่จะได้รับใบประกาศนียบัตรที่สามารถนำไปสมัครสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษประจำโรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมมากกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดและมีผลการสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60

อัตราค่าลงทะเบียน

          ค่าลงทะเบียนคนละ 7,500 บาท ต่อด้านต่อรุ่น      

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการยกเว้นภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ใบเสร็จออกในนามมหาวิทยาลัย

ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร  ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่บัญชี 074-7-47330-4 ชื่อบัญชี นายอาณัติ ต๊ะปินตา และ นายศิวพันธุ์ ชูอินทร์ และ นางสุริยาภา โสภณวสุ

สถานที่จัดอบรม

          โรงแรม เดอะ รอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

          หรือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร


สมัครได้ที่นี่

หลักสูตร วันที่จัดอบรมดูรายละเอียดกดสมัครดูรายชื่อผู้สมัครหมดเขตรับสมัคร
ผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ


รุ่นที่ 120 - 24 เมษายน 25639 เมษายน 2563
รุ่นที่ 229 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563... กดดูรายชื่อผู้สมัคร 20 มิถุนายน 2563
รุ่นที่ 327 - 31 กรกฎาคม 2563... กดดูรายชื่อผู้สมัคร...20 กรกฎาคม 2563
รุ่นที่ 426 - 30 ตุลาคม 2563หลักสูตรผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ รุ่นที่ 4.pdf.....กดดูรายชื่อผู้สมัคร .15 ตุลาคม 2563
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ


รุ่นที่ 1 26 - 30 เมษายน 2563หลักสูตรผู้ควบคุมมลพิษทางอากาศ รุ่นที่ 1.pdf15 เมษายน 2563
รุ่นที่ 2
3 - 7 สิงหาคม 2563
20 กรกฎาคม 2563
รุ่นที่ 37 - 11 กันยายน 2563หลักสูตรผู้ควบคุมมลพิษทางอากาศ รุ่นที่ 3.pdf..... กดเพื่อสมัคร ...... กดดูรายชื่อผู้สมัคร ....25 สิงหาคม 2563
รุ่นที่ 4
9 - 13 พฤศจิกายน 2563
หลักสูตรผู้ควบคุมมลพิษทางอากาศ รุ่นที่ 4.pdf
30 ตุลาคม 2563 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม


รุ่นที่ 116 - 20 มีนาคม 2563
ยกเลิก
เลื่อนไปจัดอบรมในรุ่นที่ 2

5 มีนาคม 2563
รุ่นที่ 218 - 22 พฤษภาคม 256310 พฤษภาคม 2563
รุ่นที่ 324 - 28 สิงหาคม 2563... กดดูรายชื่อผู้สมัคร ...15 สิงหาคม 2563
รุ่นที่ 423 - 27 พฤศจิกายน 2563... กดดูรายชื่อผู้สมัคร...
10 พฤศจิกายน 2563


สอบถามรายละเอียดได้ที่ 

               รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์

               โทร 080 5050 600 หรือ 02 160 1143 ต่อ 76

                    E-mail : sivapan.ch@ssru.ac.th