ติดต่อศูนย์วิทยาศาสตร์


  • ศูนย์วิทยาศาสตร์ มีห้องปฏิบัติการที่จัดตั้งแบบถาวร ณ อาคาร 24 ชั้น 2 และอาคาร 26 ชั้น 2, 3 และ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  • ติดต่อสำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ โทร 02 – 1601143 – 4 ต่อ 57, 76
  • e-mail : sivapan.ch@ssru.ac.th