สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Gas Chromatography : Mass Spectrophotometer (GC/MS)


           ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ บริษัทวนาไซเอน จัดสัมมนาให้มีความรู้ในการวิเคราะห์สารอินทรีย์ด้วยเทคนิค Gas Chromatography : Mass Spectrophotometer (GC/MS)  เทคนิคการวัดและการใช้เครื่องวัดสีให้เหมาะสมกับงานสิ่งแวดล้อม เคมีและอาหาร” กับผู้ที่สนใจ ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00 – 16.30 น. โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 80 คน