การศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ