งานบริการของศูนย์วิทยาศาสตร์


  • ศูนย์วิทยาศาสตร์มีภาระกิจในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ดัังนี้

1.   เป็นหน่วยจัดสอบให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการควบคุมมลพิษและการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์

    1.1 ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ประเภทผู้เชี่ยวชาญ

    1.2 ผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ                                  

    1.3 ผู้ควบคุมมลพิษทางอากาศ

    1.4 ผู้ควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน   

    1.5 ผู้ควบคุมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

    1.6 ผู้ควบคุมของเสียอันตราย


2.   จัดอบรม บริการวิชาการ

    2.1  หลักสูตรระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เบื้องต้น (QGIS)

    2.2  หลักสูตรการใช้โปรแกรม IBM/ SPSS เบื้องต้นเพื่องานวิจัย

    2.3 หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R


3.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ เช่น

    3.1  การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เช่น น้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิด (ชุมชนและอุตสาหกรรม) น้ำบริโภค น้ำผิวดิน เป็นต้น

    3.2  การวิเคราะห์คุณภาพดิน เช่น หาปริมาณไนโตเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และสารโลหะหนัก เป็นต้น

    3.3  การตรวจวัดระดับเสียง เช่น เสียงในบรรยากาศ และในสถานประกอบการ เป็นต้น

    3.4  การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศและในสถานประกอบการ เช่น อนุภาคฝุ่น สารอินทรีย์ในบรรยากาศ เป็นต้น

    3.5  การวิเคราะห์หาค่าพลังงานความร้อนในวัสดุ การวิเคราะห์องค์ประกอบของขยะ

    3.6  ตัวอย่างอื่นๆ