ภาระกิจของศูนย์วิทยาศาสตร์


     ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นส่วนงานภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์บริหารงานภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๖ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ ดังนี้

  •      1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต รวมทั้งการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
  •      2.  ให้บริการทางด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัยของบุคลากรภายในคณะและหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย
  •      3.  ให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
  •      4.  จัดทำโครงการเพื่อการจัดหารายได้เข้าสู่คณะและมหาวิทยาลัย
  •      5.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย