บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน หลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม


          ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง “คุณสมบัติ การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน พ.ศ.  2554” และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเลขที่ 016 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 โดยมอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม จึงได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ดังนี้
รุ่นที่ 5 วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565 (อบรมออนไลน์)

รุ่นที่ 6 วันเสาร์ ที 28 มกราคม 2566 (จัดอบรม ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฐ์ธานี

รับ 50 คน

กำหนดการอบรม

ดูหัวข้อและกำหนดการอบรม ได้ที่นี่ ...กำหนดการอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม.pdf

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

  • 1. สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ตามกฎหมาย
  • 2. มีความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
  • 3. มีจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน

รูปแบบการอบรม

การจัดอบรมจัดในรูปแบบออนไลน์ Google Meet

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • 1. ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือ
  • 2. พนักงานของโรงงานที่ดำรงตำแหน่งในระดับผู้จัดการ
  • 3. ผู้ที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
  • 4. ผู้ที่มีความสนใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (ทั่วไป)

การประเมินผลการอบรม

          ผู้ที่จะได้รับใบประกาศนียบัตรที่สามารถนำไปแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งผู้จัดการสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมมากกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด และมีผลการสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 65 

อัตราค่าลงทะเบียน

          ค่าลงทะเบียนคนละ 1,500 บาท  โดยชำระภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการยกเว้นภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ใบเสร็จออกในนามมหาวิทยาลัย

ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร  (เลขที่บัญชีจะแจ้งภายหลังจากสมัครแล้ว)

สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมสามารถสมัครได้ที่นี้

รุ่นที่วันที่จัดอบรมวันที่หมดเขตสมัครเข้าร่วมอบรมสมัครได้ที่นี่ดูรายชื่อผู้สมัคร
3ศุกร์ ที่ 28 มกราคม 256515 มกราคม 2565กดสมัครกดดูรายชื่อผู้สมัคร
4
ศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565
5 มิถุนายน 2565กดสมัครกดดูรายชื่อผู้สมัคร
5
ศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565
20 พฤศจิกายน 2565


ติต่อสอบถามได้ที่ รองศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ โทร 080-5050-600