ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์


รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์  ชูอินทร์
(Assoc.Prof. Sivapan  Choo - in)ประวัติการศึกษา  
ปริญญาโท(Master's Degree)
:    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:    Master of Science (Environmental Science), Thammasat University
ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
:    วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
:    Bachelor of Science (Chemistry), King Mongkut's University of Technology Thonburi

Download CV  .....click here.....
website : http://www.teacher.ssru.ac.th/sivapan/
ติดต่อ : ห้องสำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้นที่ 3 อาคาร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 26) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, กรุงเทพมหานคร
โทร : 080-5050-600, 02-1601143-4 ต่อ 76
E-mail : sivapan.ch@ssru.ac.th