บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์


รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์  ชูอินทร์
(Assoc.Prof. Sivapan  Choo - in)


ประวัติการศึกษา  
ปริญญาโท(Master's Degree)
:    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:    Master of Science (Environmental Science),Thammasat University
ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
:    วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี),สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
:    Bachelor of Science (Chemistry),King Mongkut's University of Technology Thonburi
ความเชี่ยวชาญ :
   มลพิษทางอากาศ, มลพิษทางเสียง, การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โทร : 02-1601143 ต่อ 76
         080 5050600
E-mail : sivapan.ch@ssru.ac.thนางสาวกรชกร  ชิราพฤกษ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่งไป
ติดต่อ โทร 02-160-11434 ต่อ 57
E-Mail : korchakorn.ch@ssru.ac.th

นางสาวสุภัสสร ฉิมเฉิด
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
ติดต่อ โทร 02-160-1143-4 ต่อ 57
E - mail : rossari13@hotmail.com