ศึกษาดูงานบริษัท UAE


ศูนย์วิทยาศาสตร์สร้างความร่วมมือ ศึกษาดูงานบริษัท UAE

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ ได้นำอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาไปศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของบริษัทยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด โดยได้รับเกียรติจากคุณ ศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์  ประธานกรรมการบริหาร กล่าวต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของบริษัท การศึกษาดูงานในครั้งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณะศึกษาดูงานเพราะได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ อีกทั้งเป็นกิจกรรมตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบริษัทยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ตาม MOU ซึ่งลงนามไปแล้วเมื่อกลางปีที่แล้ว