ประวัติความเป็นมา


ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2549 ตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วน ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา