การอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี


 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรม หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี” ในวันที่ 5 เมษายน 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในการเปิดงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.องอาจ ธเนศนิตย์ ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ จากศูนย์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 163 คน ประกอบด้วย อาจารย์  นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขานิติวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาจุลชีววิทยา