สมัครสอบปี 2565


ประกาศเลื่อนสอบประจำปี 2565

              ด้วยสถานกาณ์ของ COVID-19 ยังคงมีความรุนแรงศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอยกเลิกการจัดสอบทีกำหนดจัดสอบในวันที่ 26 มีนาคม 2565 โดยมีกำหนดจัดสอบใหม่ในวันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม 2565  

               ผู้สนใจสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านผู้เชียวชาญเฉพาะด้านการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (ด้านวิทยาศาสตร์) และการควบคุมมลพิษ สามารถสมัครสอบได้ที่นี่

ด้าน
วันที่จัดสอบ
หมดเขตรับสมัคร
สมัครสอบ
ดูรายชื่อผู้สมัครสอบ
 ครั้งที่ 1/25651. ด้านผู้ควบคุมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
วันอาทิตย์ 
ที่ 29 พฤษภาคม 2565
09.00 - 12.00 น.10 เมษายน 2565


กดสมัคร
2. ด้านผู้ควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนกดสมัคร
3. ด้านผู้ควบคุมมลพิษทางอากาศกดสมัคร
4. ด้านผู้ควบคุมของเสียอันตรายกดสมัคร
5. สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน)กดสมัคร
6. ด้านผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำกดสมัคร

จัดสอบ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

สำหรับผู้ที่สมัครแล้วไม่ต้องมัครใหม่

หมายเหตุ :

สำหรับด้านผู้เชียวชาญเฉพาะด้านการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (ด้านวิทยาศาสตร์)

1. ผู้มีสิทธิสอบด้านผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  จะต้องมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 3 ปี  (ตามข้อบังคับ ฯ ข้อบังคับฉบับที่ 2)

2. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ขอยื่น จะต้องมีการเรียนในด้านนั้นไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกต สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอเป็นเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินผลทางสุขภาพต้องศึกษารายวิชาทางสุขภาพไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต