สมัครสอบปี 2566


การจัดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ ประจำปี 2566

    

               ผู้สนใจสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านผู้เชียวชาญเฉพาะด้านการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (ด้านวิทยาศาสตร์) และการควบคุมมลพิษ สามารถสมัครสอบได้ที่นี่

ด้าน
สมัครสอบดูรายชื่อผู้สมัครสอบ
วันที่/เวลาสอบ
1. สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน)กดสมัครกดดูรายชื่อเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 -12.00 น.
2. ด้านผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำกดดูรายชื่อเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.
3. ด้านผู้ควบคุมมลพิษทางอากาศเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.
4. ด้านผู้ควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนกดสมัครกดดูรายชื่อเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.
5. ด้านผู้ควบคุมขยะและสิ่งปฏิกูลเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.
6. ด้านผู้ควบคุมมลของเสียอันตรายเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ปิดรับสมัคร 20 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าสมัครสอบต่อคนต่อด้าน 1,500 บาท (ซึ่งจะแจ้งชำระอีกครั้ง)

จัดสอบ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

ผู้สมัครจะต้องจัดส่งหลักฐานเอกสารใบเสนอผลการศึกษา (transcrip) มายังหน่วยจัดสอบทางอีเมลล์ sivapan.ch@ssru.ac.th ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ

สำหรับด้านผู้เชียวชาญเฉพาะด้านการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (ด้านวิทยาศาสตร์)

1. ผู้มีสิทธิสอบด้านผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  จะต้องมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 3 ปี  (ตามข้อบังคับ ฯ ข้อบังคับฉบับที่ 2)

2. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ขอยื่นสอบ จะต้องมีการเรียนในด้านนั้นไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอเป็นเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินผลทางสุขภาพต้องศึกษารายวิชาทางสุขภาพไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

สอบถามข้อมูลได้ที่ รองศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ โทร 088-6199978 หรืออีเมลลื sivapan.ch@ssru.ac.th หรือ ID Line : sivapan.ch