สมัครสอบ


สมัครสอบ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครผู้สนใจสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 6 ด้านดังนี้

ลำดับ
ด้าน
วันที่จัดสอบ
เวลาสอบ
รับสมัครถึง 
(วันที่ปิดรับสมัคร)

1
ด้านผู้เชียวชาญเฉพาะด้านการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (ด้านวิทยาศาสตร์)
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562
09.00 - 12.00 น.
20 ตุลาคม 2562
2
ด้านผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562
13.00 - 16.00 น.
20 ตุลาคม 2562
3
สมัครสอบด้านผู้ควบคุมมลพิษทางอากาศ
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562
09.00 - 12.00 น.
20 ตุลาคม 2562
4
ผู้ควบคุมของเสียอันตราย
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562
13.00 - 16.00 น.
20 ตุลาคม 2562
5
ผู้ควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562
09.00 - 12.00 น.
20 ตุลาคม 2562
6
ผู้ควบคุมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562
13.00 - 16.00 น.
20 ตุลาคม 2562


หมายเหตุ :

สำหรับด้านผู้เชียวชาญเฉพาะด้านการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (ด้านวิทยาศาสตร์)

1. ผู้มีสิทธิสอบด้านผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  จะต้องมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 3 ปี  (ตามข้อบังคับ ฯ ข้อบังคับฉบับที่ 2)

2. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ขอยื่น จะต้องมีการเรียนในด้านนั้นไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกต สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอเป็นเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินผลทางสุขภาพต้องศึกษารายวิชาทางสุขภาพไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

3. สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบประกอบวิชาชีพ ประเภทผู้ชำนาญการ ด้านการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  มีขั้นตอนดังนี้

   3.1 สอบผ่านข้อเขียนด้านผู้เชียวชาญเฉพาะด้านการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (ด้านวิทยาศาสตร์) ในลำดับที่ 1 ก่อน (วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 62)

   3.2 ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากกรรมการของสภาวิชาชีพ ฯ (หลังจากผ่านข้อเขียนที่ทางสวนสุนันทาจัดสอบแล้ว) ซึ่งทางสภาวิชาชีพ เป็นผู้กำหนดรายละเอียด