ภาพกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการ "การตรวจวัดปริมาณสารโลหะหนักในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิค ICP"