อบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน : หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันมลพิษ


ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง “คุณสมบัติ การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน พ.ศ.  2554” และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมตามหนังสือที่ 016 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 โดยมอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม จึงได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานปะจำระบบป้องกันมลพิษในปี 2565 .ในรูปแบบออนไลน์  จำนวน 3 ด้าน ด้านละ 3 รุ่น โดยมีกำหนดการและเนื้อหาดังนี้

1. หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ ดูกำหนดการได้ที่นี่ --->  กำหนดการอบรมผู้ปฏิบัติงานมลพิษน้ำ.pdf

2. หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ ดูกำหนดการได้ที่นี่ ---> กำหนดการอบรมผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันมลพิษทางอากาศ.pdf

3. หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม ดูกำหนดการได้ที่นี่ ---> กำหนดการอบรมผู้ปฏิบัติกากอุตสาหกรรม.pdf

หลักสูตร
รุ่นที่
วันที่จัดอบรมหมดเขตรับสมัคร
สมัครได้ที่นี้
ดูรายชื่อผู้สมัคร
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันมลพิษทางน้ำ3จันทร์ที่ 9 – พุธที่ 11 พฤษภาคม 2565
30 เมษายน 2565
กดสมัครกดดูรายชื่อผู้สมัคร

4
จันทร์ที่ 4 – พุธที่ 6 กรกฎาคม 2565
25 มิถุนายน 2565
กดสมัครกดดูรายชื่อผู้สมัคร

5
พุธ ที่ 2 - ศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565
20 ตุลาคม 2565


ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันมลพิษทางอากาศ3
จันทร์ที่ 9 – พุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
25 มกราคม 2565
กดสมัครกดดูรายชื่อผู้สมัคร

4
พุธที่ 20 – ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
5 กรกฎาคม 2565
กดสมัครกดดูรายชื่อผู้สมัคร

5
พุธ ที่ 16 -  ศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2565
5 พฤศจิกายน 2565


ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม3
พุธที่ 20 – ศุกร์ที่ 22 เมษายน 25655 เมษายน 2565กดสมัครกดดูรายชื่อผู้สมัคร

4
พุธที่ 3 – ศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 256520 กรกฎาคม 2565กดสมัครกดดูรายชื่อผู้สมัคร

5
จันทร์ ที่ 28 - พุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565
10 พฤศจิกายน 2565

รับ 20 - 50 คน ต่อรุ่น

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

  •           1. สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันมลพิษประจำโรงงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ตามกฎหมาย
  •           2. มีความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
  •           3. มีจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  •          สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การประเมินผลการอบรม

          ผู้ที่จะได้รับใบประกาศนียบัตรที่สามารถนำไปแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันมลพิษประจำโรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมมากกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด  และมีผลการสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60

อัตราค่าลงทะเบียน
          ค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท ต่อด้านต่อรุ่นต่อคน

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการยกเว้นภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ใบเสร็จออกในนามมหาวิทยาลัย

ชำระค่าลงทะเบียนโดย
          โอนผ่านบัญชีธนาคาร  ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่บัญชี จะแจ้งภายหลังจากสมัครแล้ว