อบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน : หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันมลพิษ


ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง “คุณสมบัติ การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน พ.ศ.  2554” และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมตามหนังสือที่ 016 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 โดยมอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม จึงได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานปะจำระบบป้องกันมลพิษในปี 2563 จำนวน 3 ด้าน ด้านละ 4 รุ่น ดังนี้

รหัสหลักสูตรหลักสูตรวันที่จัดอบรมหมดเขตรับสมัคร
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันมลพิษทางน้ำ

C04ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันมลพิษทางน้ำ รุ่นที่ 1วันจันทร์ที่ 11 – พุธที่ 13 พฤษภาคม 256315 เมษายน 2563
C12ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันมลพิษทางน้ำ รุ่นที่ 2วันพุธที่ 15 –  ศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม  25631 กรกฎาคม 2563
C16ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันมลพิษทางน้ำ รุ่นที่ 3วันจันทร์ที่ 9 – พุธที่ 11 กันยายน 256325 สิงหาคม 2563
C23ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันมลพิษทางน้ำ รุ่นที่ 4วันพุธที่ 19 –  ศุกร์ที่ 21 ตุลาคม  25631 ตุลาคม 2563
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันมลพิษทางอากาศ

C06ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันมลพิษทางอากาศ รุ่นที่ 1วันพุธที่ 23 – ศุกร์ที่ 25 มีนาคม 6315 มีนาคม 2563
C08ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันมลพิษทางอากาศ รุ่นที่ 2วันอังคารที่ 7 – พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 6331 มีนาคม 2563
C19ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันมลพิษทางอากาศ รุ่นที่ 3วันพุธที่ 19 – ศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 6310 สิงหาคม 2563
C26ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันมลพิษทางอากาศ รุ่นที่ 4พุธที่ 18 – ศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 6310 พฤศจิกายน 2563
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม

C07ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1วันพุธที่ 1 – ศุกร์ที่ 3 เมษายน 6320 มีนาคม 2563
C14ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2วันจันทร์ที่ 25 – พุธที่ 27 พฤษภาคม 635 พฤษภาคม 2563
C21ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 3วันพุธที่ 2 – ศุกร์ที่ 4 กันยายน 6320 สิงหาคม 2563
C28ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 4วันพุธที่ 16 – ศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 631 ธันวาคม 2563

รับ 40 - 60 คน ต่อรุ่น

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

  •           1. สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันมลพิษประจำโรงงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ตามกฎหมาย
  •           2. มีความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
  •           3. มีจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  •          สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การประเมินผลการอบรม

          ผู้ที่จะได้รับใบประกาศนียบัตรที่สามารถนำไปแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันมลพิษประจำโรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมมากกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด  และมีผลการสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60

อัตราค่าลงทะเบียน
          ค่าลงทะเบียนคนละ 4,500 บาท ต่อด้านต่อรุ่นต่อคน

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการยกเว้นภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ใบเสร็จออกในนามมหาวิทยาลัย

ชำระค่าลงทะเบียนโดย
          โอนผ่านบัญชีธนาคาร  ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่บัญชี 074-7-47330-4 ชื่อบัญชี นายอาณัติ ต๊ะปินตา และ นายศิวพันธุ์ ชูอินทร์ และ นางสุริยาภา โสภณวสุ

สถานที่จัดอบรม

          โรงแรม เดอะ รอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

          หรือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

สนใจเข้าร่วมอบรม สมัครได้ที่นี่

หลักสูตรวันที่จัดอบรมรายละเอียดสมัครได้ที่นี่ดูรายชื่อผู้สมัครหมดเขตรับสมัคร
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันมลพิษทางน้ำกำหนดการอบรมผู้ปฏิบัติงานน้ำ.pdf


รุ่นที่ 111 - 13 พฤษภาคม 256315 เมษายน 2563
รุ่นที่ 215 - 17 กรกฎาคม 25631 กรกฎาคม 2563
รุ่นที่ 39 - 11 กันยายน 256325 สิงหาคม 2563
รุ่นที่ 419 - 21 ตุลาคม 2563... กดดูรายชื่อ ..1 ตุลาคม 2563
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันมลพิษทางอากาศกำหนดการอบรมผู้ปฏิบัติอากาศ.pdf


รุ่นที่ 123 - 25 มีนาคม 2563
ยกเลิก
เลื่อนไปจัดอบรมในรุ่นที่ 215 มีนาคม 2563
รุ่นที่ 27 - 9 เมษายน 256325 มีนาคม 2563
รุ่นที่ 319 - 21 สิงหาคม 2563... กดเพื่อสมัคร ...10 สิงหาคม 2563
รุ่นที่ 418 - 20 พฤศจิกายน 2563... กดเพื่อสมัคร ...... กดดูรายชื่อ ...5 พฤศจิกายน 2563
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม .......กำหนดการอบรมผู้ปฏิบัติกากอุตสาหกรรม 63.pdf   
รุ่นที่ 1 1 - 3 เมษายน 256320 มีนาคม 2563
รุ่นที่ 225 - 27 พฤษภาคม 256315 พฤษภาคม 2563
รุ่นที่ 32 - 4 กันายน 256320 สิงหาคม 2563
รุ่นที่ 416 - 18 ธันวาคม 25635 ธันวาคม 2563