โครงการอบรมระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025


โครงการอบรมระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ลำดับ
โครงการ
วันที่จัดรายละเอียดค่าลงทะเบียนปิดรับสมัครสมัครดูรายชื่อผู้สมัคร
1สัมมนาทางวิชาการ "การเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025" รุ่นที่ 2 (online)เสาร์ที่ 9 ก.ค. 65(09.00 - 12.00 น.)ฟรี25 มิ.ย. 65กดสมัครกดดูรายชื่อ
2ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบตาม ISO/IEC 17025:2017
เสาร์ที่ 20 และอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565
กำหนดการ.pdf3,500/4,000
5 ส.ค. 65
กดสมัครกดดูรายชื่อ
3การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC17025”
เสาร์ที่ 27 และอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565
3,500/4,00020 ส.ค. 65กดสมัครกดดูรายชื่อ
4
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การหาค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC17025”เสาร์ที่ 19 และอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565สรุปโครงการ uncer 66.pdf
3,500/4,000
30 ต.ค. 65
5
การอบรมหลักสูตร สถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบสำหรับระบบ ISO17025เสาร์ที่ 25 และอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566สรุปโครงการสถิติ 66.pdf
3,000/3,500
5 ก.พ. 66
6การอบรมหลักสูตร การจัดการเครื่องมือในระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025เสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566
1,800/ 2,000
ยังไม่เปิดให้สมัคร
7แนวทางการจัดการความเสี่ยงสำหรับระบบคุณภาพ ISO/IEC17025 : 2017เสาร์ที่ 26พฤศจิกายน 2565
1,800/ 2,000
ยังไม่เปิดให้สมัคร
8การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2017เสาร์ที่ 17และอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565
3,500/4,000
ยังไม่เปิดให้สมัคร

หมายเหตุ : ลำดับที่ 1 : จัดสัมมนาออนไลน์ Google Meet

                   ลำดับที่ 8 : จัดอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวืทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                   โครงการในลำดับอื่น จัดอบรมแบบออนไซต์ ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร