การอบรมพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ลำดับหลักสูตรวันที่จัดอบรมกำหนดการจำนวนที่รับหมดเขตรับสมัครสมัครได้ที่นี่รายชื่อผู้สมัคร
1 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเสาร์ 19 ตุลาคม 2562กำหนดการอบรมหลักสูตรชีววิทยาสิ่งแวดล้อม.pdf40 คน15 ตุลาคม 62กดสมัครกดดูรายชื่อผู้สมัคร
2 กฎการชน (law of collision)อาทิตย์ที่  20 ตุลาคม 256240 คน15 ตุลาคม 62กดดูรายชื่อผู้สมัคร
3 การใช้ระบบปฏิบัติการ MAC OS เบื้องต้นเสาร์ 16 พฤศจิกายน 2562กำหนดการอบรมหลักสูตร it.pdf25 คน5 พฤศจิกายน 62กดดูรายชื่อผู้สมัคร
4 จุลินทรีย์ ยุค 5Gอาทิตย์ 17 พฤศจิกายน 256240 คน
10 พฤศจิกายน 62
กดดูรายชื่อผู้สมัคร
5การแยกสารผสมและพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารด้วยเทคนิคทางสเปกโทสโกปีเสาร์ 23 พฤศจิกายน 256240 คน
10 พฤศจิกายน 62
กดดูรายชื่อผู้สมัคร