การใช้โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ในการจัดทำแผนทีภาษีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


หลักการและเหตุผล

          การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นหนึ่งในภาระกิจสำคัญและเร่งด่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต้องดำเนินการภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2550 และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจและเร่งรัดดำเนินการเพื่อใช้ในการจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามกฎหมายการสาธารณสุข เป็นต้น แต่ที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังไม่สามารถจัดทำแผนที่ภาษีได้สำเร็จลุล่วงตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ เนื่องจากมีปัญหาหลายประการ เช่น ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ขาดเครื่องมือที่เหมาะสมและบุคลากรที่มีความรู้ในการจัดทำแผนที่ภาษี

          ดังนั้นศูนย์วิทยาศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ในการจัดทำแผนทีภาษีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในวันที่ 1,2 และ 3 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. เพื่อจัดอบรมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำแผนที่ภาษีด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)

วัตถุประสงค์

  •         1.   เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักแนวคิดในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  •         2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้โปรแกรมสำหรับงานแผนที่ภาษีได้อย่างถูกต้อง

ระยะเวลาในการดำเนินการ         

        วันที่ 1, 2  ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน  2562 รวม 3 วัน ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น.

กำหนดการ     กำหนดการแผนที่ภาษี-สวนสุนันทา.pdf

กลุ่มเป้าหมาย    

         กลุ่มเป้าหมายในการจัดอบรมในครั้งนี้ คือ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 25 คน

การสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม

         การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม สมัครได้ที่ sc.sci.ssru.ac.th เมนูงานฝึกอบรม ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562

         หากผู้สมัครครบจำนวนแล้ว จะปิดรับสมัครทันที จำกัดผู้เข้ารับการอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติได้จริง

สมัครได้ที่นี่  ... กดสมัคร....