โครงการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการในการเข้าสู่ระบบ ISO17025


โครงการสัมมนาทางวิชาการ "แนวทางการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการในการเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025" รุ่นที่ 2

กำหนดการสัมมนา

08.30 - 09.00            ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ Google Meet

09.00 – 09.15           พิธีเปิดโครงการ

                                                โดย       รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์

                                                            คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

09.15 – 11.15           แนวทางการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการในการเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025

                                                 โดย       นางภัทรภร ธนะภาวริศ

                                                            นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 1

                                                            กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

11.15 – 11.45           ถามตอบ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

                                                                โดย       นางภัทรภร ธนะภาวริศ

11.45 – 12.00            สรุปและปิดโครงการสัมมนา

                                                โดย       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี           

                                                            ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สมัครได้ที่นี่ .... กดสมัคร .......

ดูรายชื่อผู้สมัคร ..... กดดูรายชื่อ .....