การอบรมการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับนักศึกษา


ศูนย์วิทยาศาสตร์จึงมีกำหนดจัด“โครงการอบรมการใช้เครื่องมือพื้นฐานแก่นักศึกษา” เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้งานเครื่องมือ และทำการดูแลรักษาเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง โดยกำหนดจัดในวันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การอบรมแบ่งเป็น 2 รอบ 

รอบเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น.

รอบบ่าย เวลา 12.30 - 16.30 น.

ดูกำหนดการ ได้ที่นี่ ........กำหนดการอบรมการใช้เครื่องมือพื้นฐาน- update.pdf

สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่นี่

ดูรายชื่อผู้สมัครอบรม