การตรวจโรคสัตว์น้ำด้วยเทคนิค PCR Real Time


หลักการและเหตุผล

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานซึ่งมีภาระกิจในการบริการวิชาการสังคม เล็งเห็นความสำคัญของการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ ทดสอบตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ จึงร่วมกับบริษัทอะนาไลติค เยน่า ฟาร์อีส ประเทศไทย มีแผนในการจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การตรวจโรคสัตว์น้ำด้วยเทคนิค PCR Real Time”  ในวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้อง 26103) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการการตรวจโรคสัตว์น้ำโดยใช้เทคนิค PCR Real Time โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวนประมาณ 80 คน ซึ่งไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้เข้าร่วมสัมมนา

วัสถุประสงค์

          เพื่อจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการการตรวจโรคสัตว์น้ำโดยใช้เทคนิค PCR Real Time ให้กับอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ นักวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการของหน่วยงานราชการ เอกชน และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาในการดำเนินการ

          กำหนดจัด 1 รุ่น เป็นเวลา 1 วัน ในวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่จัดโครงการ

ห้องประชุมใหญ่ 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ดูกำหนดการได้ที่นี่ .....กำหนดการสัมมนา Real Time PCR_63.pdf

สมัครได้ที่นี่ ..... กดสมัคร ...... (ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2563)

ดูรายชื่อผู้สมัคร ..... กดดู.....