การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เครื่องมือสำหรับตรวจวัดระดับเสียง และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ”


ในปัจจุบัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่สำคัญของเมืองขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน และปัญหาระดับเสียงที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ในการดำเนินการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องมีการรับทราบของมูลสถานการณ์มลพิษที่ถูกต้อง ซึ่งต้องใช้เครื่องมือที่ได้รับการยอมรับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเก็บตัวอย่างอนุภาคฝุ่นและเครื่องวัดระดับเสียง  

 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานซึ่งมีภาระกิจในการบริการวิชาการสังคม เล็งเห็นความสำคัญของการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับบริษัทสิทธิพร แอสโซซิเอส จำกัด มีแผนในการจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เครื่องมือสำหรับตรวจวัดระดับเสียง และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ”  ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้อง ๒๖๑๐๓) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือสำหรับตรวจวัดระดับเสียง และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวนประมาณ ๘๐ คน ซึ่งไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้เข้าร่วมสัมมนา

วัสถุประสงค์

          เพื่อดำเนินการจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือสำหรับตรวจวัดระดับเสียง และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศให้กับอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการสิ่งแวดล้อมจากห้องปฏิบัติการของหน่วยงานราชการ เอกชน และผู้สนใจทั่วไป

กดดูกำหนดการสัมมนา ..........กำหนดการสัมมนาทางวิชาการ.pdf

ค่าลงทะเบียน

          ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย


สนใจสมัครได้ที่นี่ ...... กดสมัคร

รับสมัครถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 (รับจำนวน 80 คน หากเกินจำนวนขอสงวนสิทธิ์ให้กับคนที่สมัครก่อน)

กดดูรายชื่อผู้สมัครได้ที่นี้