การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการอีไอเอ


หลักสูตร การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการที่กำหนดไว้รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

และเทคนิคการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโครงการจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน (โครงการที่พักอาศัย)

 

หลักการและเหตุผล

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พุทธศักราช 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตประกอบกิจการจะต้องจัดทำรายงาน ฯ เมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว โดยดำเนินการจัดทำรายงาน ฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และนำส่งต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายเพื่อรวบรวมนำส่งต่อนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามความถี่ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น ปีละ 2 ครั้ง (เดือนมกราคม และกรกฎาคม) หากหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการที่ไม่จัดส่งรายงาน ฯ มีโทษ ปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เล็งเห็นว่าบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของโครงการควรจะต้องมีความรู้ในการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานหรือเข้าใจในรายงานในกรณีที่จ้างบริษัทที่ปรึกษาหรือหน่วยงานอื่นในการจัดทำรายงาน จึงร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรมโครงการอบรม “หลักสูตร การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการที่กำหนดไว้รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และเทคนิคการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโครงการจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน (โครงการที่พักอาศัย)” เพื่อส่งเสริมความรู้การจัดทำรายงานการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการที่พักอาศัยเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดจัด ในระหว่างวันอาทิตย์ ที่  29  มกราคม 2566 รวมระยะเวลา 1 วัน ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00  ณ ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท 

กำหนดการอบรม

          กดดูกำหนดการอบรม -----> กำหนดการอบรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการอีไอเอ.pdf


วัตถุประสงค์

          จัดอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโครงการจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน (โครงการที่พักอาศัย)

กลุ่มเป้าหมาย

          กลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการที่พักอาศัยและหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแล หรือผู้สนใจทั่วไป 50 คน

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

          1.ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน (โครงการที่พักอาศัย)

          2. ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบและสามารถจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้

3. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโครงการจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน (โครงการที่พักอาศัย)

ติดต่อสอบถาม

รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์  โทร 088 6199978

                                      e-mail : sivapan.ch@ssru.ac.th

                                      id line : sivapan.ch

ค่าลงทะเบียนอบรม

ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท 

ค่าลงทะเบียน ทางโรงงานหรือหน่วยงานสามารถนำไปขอยื่นลดหย่อนภาษี ได้ 200 เปอร์เซนต์ จากกรมสรรพากร


การชำระค่าสมัคร

          ชำระค่าสมัครโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ ประเภทออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หมายเลขบัญชีจะแจ้งภายหลังจากได้สมัครแล้ว


การสมัคร

        สมัครเข้าร่วมอบรม  ..... กดสมัคร

ดูรายชื่อผู้สมัคร

          กดดูรายชื่อ