โครงการอบรมการส่งเสริมความรู้การเฝ้าระวังและตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงงานอุตสาหกรรม


               ด้วยสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นปัญหามลพิษทางน้ำหรือน้ำเสียในแหล่งน้ำต่างๆ และปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ ส่วนหนึ่งเกิดมีแหล่งที่มาจากอุตสาหกรรม แม้ว่าโรงงานอุตสาหกรรมมีระบบบำบัดมลพิษก่อนที่จะระบายออกนอกโรงงานโดยเฉพาะในพื้นที่EEC(โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานขนาดเล็กไม่ได้มีห้องปฏิบัติการที่จะตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนที่จะระบายออกนอกโรงงาน เจ้าหน้าที่ของโรงงานอาจขาดความรู้ในการตรวจติดตาม โดยจะอาศัยหน่วยงานหรือบริษัทเอกชนเป็นผู้ตรวจวัด และดำเนินการทั้งหมด

                ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เล็งเห็นว่าบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของโรงงานอุตสาหกรรมเองควรจะต้องมีความรู้ในการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการมลพิษก่อนระบายสูงภายนอกได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ จึงร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้การเฝ้าระวังและตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและให้คำปรึกษา โรงงานอุตสาหกรรมทั้งมลพิษทางน้ำมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ

วัตถุประสงค์

          เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ และให้คำปรึกษาประกอบด้วย มลพิษทางน้ำ น้ำใต้ดิน มลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียง

ค่าลงทะเบียน

รายรับจากค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม แบ่งเป็น
1. หากชำระหลังวันที่ปิดรับสมัคร คนละ  3,000 บาท  หรือ
2. หากชำระก่อนวันทีปิดรับสมัคร คนละ 2,500 บาท  หรือ
3. ผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นหน่วยงานความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยบูรพาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และชำระก่อนวันทีปิดรับสมัครลดเหลือ 2,000 บาท

รายละเอียดการชำระค่าลงทะเบียนจะแจ้งให้ทราบหลังจากได้สมัครแล้ว

โดยกำหนดจัด 2 รุ่นดังนี้

รุ่นที่วันที่จัดอบรม
สถานที่จัดอบรม / กำหนดการอบรม
หมดเขตรับสมัคร
สมัครได้ที่นี่ดูรายชื่อผู้สมัคร
1
วันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564  
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
จังหวัดชลบุรี
กดดูกำหนดการอบรม .....กำหนดการอบรมรุ่น1บูรพา.pdf
15 มิถุนายน 2564
2
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎคม และอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564  
ณ ห้องประชุม 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
20 กรกฎาคม 2564
กดสมัครได้ที่นี่

อบรมระหว่างเวลา 08.30 - 16.30