การอบรมหลักสูตร ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6


หลักการและเหตุผล

ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง “คุณสมบัติ การฝึกอบรม และการสอบมาตรฐานของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน พ.ศ. 2554” ได้กำหนดบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงาน จะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยบุคคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานประกอบด้วย

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

ผู้ควบคุมมลพิษ มี 3 ประเภท ดังนี้

(2.1) ผู้ควบคุมมลพิษน้ำ

(2.2) ผู้ควบคุมมลพิษอากาศ

(2.3) ผู้ควบคุมระบบจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม

ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันมลพิษ มี 3 ประเภท ดังนี้

(3.1) ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันมลพิษน้ำ

(3.2) ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันมลพิษอากาศ

(3.3) ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม

ซึ่งผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตในการปฏิบัติงานทั้ง 3 ด้านจะต้องผ่านการอบรมและสอบประเมินความรู้จากหน่วยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรอง

 1. ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือเป็นพนักงานของโรงงานที่ดำรงตำแหน่งในระดับผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
 2. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรอง

โดยหน้าที่ของผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

 1. ดูแลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานทั้งการบำบัดมลพิษและการป้องกันมลพิษที่แหล่งกำเนิดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ดูแลการจัดการมลพิษของโรงงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 3. พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ การบำบัด หรือการกำจัดมลพิษของโรงงาน
 4. จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อป้องกันไม่ให้มลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม และหากเกิดเหตุฉุกเฉินให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว
 5. ตรวจสอบและรับรองรายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษ

ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม โรงงานสามารถนำชื่อพร้อมประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรม ไปขึ้นทะเบียนต่อกรมโรงงานเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานได้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เห็นความสำคัญในการยกระดับบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานในพื้นที่ต่างจังหวัดจึงร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกำหนดจัดอบรมบุคลาการด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน หลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6 ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีค่าลงทะเบียนอบรมคนละ 2,000 บาท 

กำหนดการอบรม

ดูได้ที่นี่ ---->  กำหนดการอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม.pdf


วัตถุประสงค์

เพื่อจัดอบรมบุคลาการด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน หลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเป้าหมาย

          กลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรระดับผู้จัดการที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานหรือผู้สนใจทั่วไป 50 คน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือ
 • พนักงานของโรงงานที่ดำรงตำแหน่งในระดับผู้จัดการ หรือ
 • ผู้ที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อม หรือ
 • ผู้ดูแลระบบสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือหน่วยงานที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ และระบบการจัดการขยะ กากของเสียอันตราย หรือ
 • ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ

 • ผู้เข้าร่วมอบรมที่ทำหน้าที่ในระดับผู้จัดการและได้รับมอบให้ดูแลสิ่งแวดล้อมของโรงงานสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อมได้ตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบและเข้าใจถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน
 • ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน

ติดต่อสอบถาม

รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์  โทร 088 6199978

                                      e-mail : sivapan.ch@ssru.ac.th

                                      id line : sivapan.ch

สมัครอบรม

สมัครอบรมได้ที่นี่ ..... กดสมัคร.

ดูรายชื่อผู้สมัคร

      กดดูรายชื่อ