การอบรมหลักสูตร การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จึงร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรที่จะเข้าไปจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม จึงกำหนดจัดอบรมในหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร “การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม” รุ่นที่1 ขึ้น โดยกำหนดจัดอบรมแบบออนไลน์ Google Meet ในวันวันอาทิตย์ของเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 รวม 8 ครั้ง รวม 48 ชั่วโมง โดยมีค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมคนละ 4,000 บาท สำหรับกลุ่มเป้าหมาย คือบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย

ระยะเวลาในการ

          การจัดอบรมดำเนินการอบรมในวันอาทิตย์ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือน สิงหาคม 2565 รวม 8 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวมระยะเวลาอบรม 48 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. โดยมีวันที่จัดอบรมดังนี้

ครั้งที่
วันที่
เนื้อหา
วิทยากร
ครั้งที่ 1  อาทิตย์ ที่ 5 มิถุนายน 2565ภาพรวมของการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์
ครั้งที่ 2อาทิตย์ ที่ 12 มิถุนายน 2565การบำบัดน้ำเสียรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์
ครั้งที่ 3อาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน 2565การตรวจวัดคุณภาพน้ำรองศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์ ชูอินทร์
ครั้งที่ 4อาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน 2565การควบคุมสารมลพิษทางอากาศรองศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์ ชูอินทร์
ครั้งที่ 5อาทิตย์ ที่ 3 กรกฎาคม 2565การตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศรองศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์ ชูอินทร์
ครั้งที่ 6อาทิตย์ ที่ 10 กรกฎาคม 2565การจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี
ครั้งที่ 7อาทิตย์ ที่ 24 กรกฎาคม 2565การเก็บตัวอย่างและการตรวจวัดดินและน้ำใต้ดินผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์
ครั้งที่ 8อาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2565การจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงานยอย่างยั่งยืนตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์


สนใจสมัครได้ที่ ......... กดสมัคร

ดูรายชื่อผู้สมัคร ......... กดดู

ปิดรับสมัคร 20 พฤษภาคม 2565