การวิเคราะห์หาปริมาณสารโลหะหนักในตัวอย่างน้ำและน้ำเสียด้วยเทคนิค ICP


ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานซึ่งมีภาระกิจในการบริการวิชาการสังคม เล็งเห็นความสำคัญของการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ ทดสอบตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ จึงมีแผนในการจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การวิเคราะห์หาปริมาณสารโลหะหนักในตัวอย่างน้ำและน้ำเสียด้วยเทคนิค ICP” ในวันอังคาร ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้อง ๒๖๑๐๓) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณของสารโลหะหนักในตัวอย่างน้ำดื่มและน้ำเสีย โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวนประมาณ ๘๐ คน ซึ่งไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้เข้าร่วมสัมมนา

     จึงเรียนมาเพื่อขอเรียนเชิญท่านที่สนใจร่วมสัมมนาในหัวข้อข้างต้น โดยมีรายละเอียดตามกำหนดการ

... ดูกำหนดการได้ที่นี่ .....กำหนดการ18-8-63 (new).pdf.....

สนใจเข้าร่วมสัมมนา กดสมัครได้ที่นี่

ดูรายชื่อผู้สมัคร .... กดดูได้ที่นี่...