การสัมมนาทางวิชาการ “เครื่องมือวิเคราะห์สารสกัดในน้ำมันกัญชา (Canabis Analytical Testing by Shimadzu)”


ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานซึ่งมีภาระกิจในการบริการวิชาการสังคม เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจวิเคราะห์สารเคมีในกัญชา จึงกำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เครื่องมือวิเคราะห์สารสกัดในน้ำมันกัญชา” ในวันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้อง 26103) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สารเคมีที่สกัดจากน้ำมันกัญชา โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ อาจารย์ นักวิจัย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวนประมาณ 80 คน ซึ่งไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้เข้าร่วมสัมมนา


ดูกำหนดการได้ที่นี่ ......กำหนดการ canabis.pdf

...สนใจสมัครเข้าร่วมส่มมนาสมัครได้ที่นี่ .....

...ดูรายชื่อผู้สมัครได้ที่นี่...