การอบรม หลักสูตร นิติวิทยาศาสตร์และการบริหารความปลอดภัยองค์กร


          ปัจจุบันนิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานความปลอดภัยองค์กร เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารในยุค 4.0 ที่ต้องเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน์ อันได้แก่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การทำงาน แม้กระทั่งการใช้ชีวิตแบบย่อโลกไว้ในฝ่ามือ (smart life smart phone) ผู้บริหารองค์กรมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ มีทักษะ มีภาวะผู้นำในการบริหารงานอย่างมืออาชีพ มีธรรมาภิบาล ยึดมั่นความถูกต้องเหมาะสมอย่างรู้เท่าทัน เพื่อนำองค์กรไปสู้ความสำเร็จและเป้าหมายที่วางไว้

          ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงร่วมกับโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการจัดอบรมหลักสูตร“นิติวิทยาศาสตร์และการบริหารความปลอดภัยองค์กร” ในวันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้อง บุษบงกช เอ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์, กรุงเทพมหานคร เพิ่มเพิ่มทักษะการเป็นผู้บริหารและผู้นำองค์กรให้มีความรู้ความสามารถ ช่วยลดต้นทุนการสูญเสียและสร้างความมั่นใจในการบริหารงานความปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับองค์กร และพัฒนาสู่การบริหารงานแบบมืออาชีพในระดับสากล

วันที่จัดอบรม

วันเสาร์ที่ 18 ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม  2562 รวม 2 วัน ระหว่างเวลา 08.00 – 16.30 น.

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายในการจัดอบรมในครั้งนี้ คือ ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการกิจการรักษาความปลอดภัย จำนวน 40 คน

สถานที่จัดอบรม                 

 ห้อง บุษบงกช เอโรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์, กรุงเทพมหานคร

ค่าลงทะเบียนอบรม

ชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ 6 มกราคม 2563      คนละ 3,000 บาท

ชำระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 6 มกราคม 2563       คนละ 4,500 บาท

ค่าลงทะเบียน รวมค่าตอบแทนวิทยากร คู่มือเอกสารประกอบการฝึกอบรม อาหารกลางวันและอาหารว่างตลอดการฝึกอบรม แต่ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง

ทั้งนี้ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ในค่าคืนค่าลงทะเบียนในกรณีที่ท่านชำระค่าลงทะเบียนแล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้

ดูกำหนดการได้ที่นี่ ...กำหนดการอบรม18-19-1-63.pdf

สนใจสมัครเข่าร่วมอบรมได้ที่นี่....กดสมัคร ....

กดดูรายชื่อผู้สมัครได้ที่นี่ ... กดดู....