การบรรยายพิเศษการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม


          ในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมมีแหล่งกำเนิดที่สำคัญมาจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งลักษณะของปัญหาสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมมีหลายปัญหา เช่น ปัญหามลพิษน้ำ มลพิษอากาศ และมลพิษกากอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งการแก้ปัญหาต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ในปัญหามลพิษในแต่ละด้าน ประกอบกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยมากขึ้น

          ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรที่จะเข้าไปจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม จึงกำหนดจัดโครงการบรรยายพิเศษ “การจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม” ขึ้น ในรูปแบบออนไลน์ Google Meet วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30- 12.00 น. โดยไม่มีค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

สนใจ สามารถเข้าร่วมได้ฟรี : ไม่มีค่าใช้จ่าย

สามารถสมัครได้ที่นี้ .... กดสมัคร ....

ดูรายชื่อผู้สมัครได้ที่นี่ ... กดดู ...

กำหนดการ

08.30- 09.00 น.                   เข้าระบบGoogle Meet

09.00 -09.10 น.                   พิธีเปิดโครงการ

                                               โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

09.10- 11.00 น.                   บรรยายพิเศษ “การจัดการสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม”

                                                โดย     รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์

                                                          คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

11.00 – 11.20 น.                 แนะนำการอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

                                                โดย     รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์

                                                          ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

11.20 – 11.40 น.                 แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเมืองเพื่อธุรกิจสีเขียวที่ยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

                                                โดย     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี

                                                          ประธานหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

11.40 - 12.00                  ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

12.00                               สรุปและปิดโครงการ

                                                โดย     รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์