หลักสูตร การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)


ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ.2561 โดยดำเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยจัดทำรายงานและนำส่งต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการหรือกิจการและนำส่งต่อนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีความถี่ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น ปีละ 2 ครั้ง..

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เล็งเห็นว่าบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของโครงการเองควรจะต้องมีความรู้ในการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานหรือเข้าใจในรายงานในกรณีที่จ้างบริษัทที่ปรึกษาหรือหน่วยงานอื่นในการจัดทำรายงาน จึงร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมโครงการอบรมการส่งเสริมความรู้การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการการจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน (โครงการที่พักอาศัย) รุ่นที่ 1เพื่อส่งเสริมความรู้การจัดทำรายงานการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการที่พักอาศัยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยกำหนดจัด 2 รุ่น ดังนี้


รุ่นที่
วันที่จัดอบรม
สถานที่จัดอบรม
วันที่ปิดรับสมัคร
สมัครได้ที่นี่
ดูรายชื่อผู้สมัคร
1
เสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564
ณ ห้องประชุม26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กทม.กำหนดการรุ่น 1.pdf
20 พฤษภาคม 2564
2

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564

ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  จ.ชลบุรีกำหนดการรุ่น 2.pdf
30 มิถุนายน 2564