การประเมินความไม่แน่นอนของการทดสอบคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน ISO/IEC17025


ในปัจจุบันห้องปฏิบัติการทดสอบตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการทดสอบคุณภาพน้ำทั้งภาครัฐและเอกชนมีการตื่นตัวที่จะยกระดับห้องปฏิบัติการเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โดยต่างพยายามจัดทำระบบห้องปฏิบัติการเพื่อห้ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025

ในการเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 นั้น การประเมินความไม่แน่นอนของการทดสอบเป็นสิ่งที่ห้องปฏิบัติการต้องดำเนินการประเมินให้ถูกต้อง ซึ่งในการประเมินความไม่แน่นอนของการทดสอบคุณภาพน้ำในแต่ละพารามิเตอร์นั้นมีความแตกต่างกัน นักวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่รับผิดชอบในการดำเนินงานระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 จะต้องเข้าใจและดำเนินการประเมินให้ถูกต้อง

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นความสำคัญของการเตรียมพร้อมในการขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 จึงกำหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การประเมินความไม่แน่นอนของการทดสอบคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน ISO/IEC17025” ให้กับนักวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่ดำเนินงานระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 ของห้องปฏิบัติการทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 50 คน โดยมีกำหนดจัดอบรมในวันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ และมีค่าลงทะเบียน คนละ 4,000 บาท


ค่าลทะเบียน 4,000 บาท 

แต่หากชำระก่อนวันที  5 สิงหาคม 2563 ค่าลงทะเบียน 3,000 บาทต่อคน (ขยายเวลา)

สมัครภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 (ขยายเวลา)

รายละเอียดการชำระค่าลงทะเบียนจะแจ้งให้ทราบทางอีเมลล์หลังจากที่ท่านได้ทำการสมัครแล้ว


ดูกำหนดการอบรมได้ที่นี่.....กำหนดการอบรม uncer 63 new.pdf

สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่นี่ .....กดสมัคร ......

ดูายชื่อผู้สมัครได้ที่นี่ .....กดดู.....