ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมบริการวิชาการ หลักสูตร “การปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงและโอกาสตามมาตรฐาน ISO/IEC17025”


เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ได้จัดอบรม หลักสูตร“การปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงและโอกาสตามมาตรฐาน ISO/IEC17025” ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยได้รับเกียรติจาก คุณภัทรภร  ธนะภาวริศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ ISO/IEC17025 เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้ารับอบรมจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยจำนวน 27 คน