การอบรม หลักสูตร ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เบื้องต้น QGIS


ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมบริการวิชาการ หลักสูตร ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เบื้องต้น QGIS ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๕๑๐๕  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วลัยพร ผ่อนผัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จำนวน ๔๐ คน