บุคลากรประจำศูนย์วิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์   ชูอินทร์

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์  ชูอินทร์
                          (Assoc.Prof. Sivapan  Choo - in)
ประวัติการศึกษา  
ปริญญาโท(Master Degree)
:    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:    Master of Science (Environmental Science), Thammasat University
ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
:    วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี),สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
:    Bachelor of Science (Chemistry),King Mongkut's University of Technology Thonburi

ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ 

   
               
                      

Download CV  .....click here.....

ติดต่อ 
           โทร      :  02 1601143-44 ต่อ 57
           โทรสาร  : 02 1601146
           e-mail   : sivapan.ch@ssru.ac.th
                       c.sivapan@gmail.com
          website  : http://www.teacher.ssru.ac.th/sivapan/

บุคลากรประจำศูนย์วิทยาศาสตร์

นางสาววรากร  โฉมโสภา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา :

วุฒิการศึกษา
            ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หน้าที่รับผิดชอบ
           (1) ติดต่อประสานงาน รับบริการวิเคราะห์ตัวอย่าง
           (2) วิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่องก๊าซโครมาโทกราฟี (GC)
           (3) ออกรายงานผลการวิเคราะห์
           (4) รับผิดชอบงานเอกสารต่าง ๆ
           (5) รับผิดชอบงานการเงิน
           (6) รับผิดชอบงานบริการวิชาการ (งานฝึกอบรม)

 ติดต่อ
           โทร : 02 1601143-44 ต่อ 57
           โทรสาร : 02 1601146
           e-mail  : peppermint.env13@gmail.com

บุคลากรประจำศูนย์วิทยาศาสตร์

นางสาวสุภัสสร  ฉิมเฉิด

นักวิทยาศาสตร์ ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

วุฒิการศึกษา
            ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หน้าที่รับผิดชอบ
           (1) 
วิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอฟ์บชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (AAS)
           (2) วิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม
           (3) รับผิดชอบงานฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
           (4) รับผิดชอบงานการกำจัดสารเคมี
 
 ติดต่อ
           โทร : 02 1601143-44 ต่อ 57
           โทรสาร : 02 1601146
           e-mail  : peppermint.env13@gmail.com

บุคลากรประจำศูนย์วิทยาศาสตร์

นางสาวธีรีศรา  แสงมั่ง

นักวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

วุฒิการศึกษา :

การศึกษา
ปริญฦญาตรี
      วทบ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยพะเยา)

งานวิจัย
      ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาต่อการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรอบวันเหนือเรือนยอดป่าเต็งรัง มหาวทยาลัยพะเยา
      (Micrometeorological Factors on Diurnal CO2 Flux Over Canopy Dry Dipterocarp Forest, University of Phay

หน้าที่รับผิดชอบ
           (1) วิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม
           (2) ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


ติดต่อ
          โทร      : 02-1601209
          โทรสาร : 02 160 1146
          e-mail   : s.teerisara@gmail.com

บุคลากรประจำศูนย์วิทยาศาสตร์

นางสาวทิวา  ศักดิ์ศรี

นักวิทยาศาตร์ (สาขาวิชาเคมี)

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หน้าที่รับผิดชอบ
           ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี

 ติดต่อ
           โทร : 02 1601143-44
           โทรสาร : 02 1601146
           e-mail  : 

บุคลากรประจำศูนย์วิทยาศาสตร์

นายไกรวุธ  สุขสว่าง

นักวิทยาศาสตร์ (สาขาชีววิทยา)

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หน้าที่รับผิดชอบ
           ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยา

 ติดต่อ
           โทร : 02 1601143-44
           โทรสาร : 02 1601146
           e-mail  : 

บุคลากรประจำศูนย์วิทยาศาสตร์

นางสาวสวาท  พินิจผล

นักวิทยาศาสตร์ (สาขาจุลชีววิทยา)

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน้าที่รับผิดชอบ
           ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการสาขาวิชาจุลชีววิทยา

 ติดต่อ
           โทร : 02 1601143-44
           โทรสาร : 02 1601146
           e-mail  : 

บุคลากรประจำศูนย์วิทยาศาสตร์

นายขจรวงศ์  ศรีวารีรัตน์

นักวิทยาศาสตร์ (สาขาฟิสิกส์)

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หน้าที่รับผิดชอบ
            ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการสาขาวิชาฟิสิกส์

 ติดต่อ
           โทร : 02 1601143-44
           โทรสาร : 02 1601146
           e-mail  : 

บุคลากรประจำศูนย์วิทยาศาสตร์

นายวันทิตา  สดศรี

นักวิชาการโภชนาการ

วุฒิการศึกษา :

หน้าที่รับผิดชอบ
           ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์และสาขาวิชาอุตสากรรมอาหารและการบริการ


 ติดต่อ
           โทร : 02 1601143-44
           โทรสาร : 02 1601146
           e-mail  : 

บุคลากรประจำศูนย์วิทยาศาสตร์

นางนวลศรี  แม่นรักษ์

พนักงานห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร

วุฒิการศึกษา :

มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรีนนพุทไธสง

หน้าที่รับผิดชอบ
           ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 ติดต่อ
           โทร : 02 1601143-44
           โทรสาร : 02 1601146
           e-mail  : 

No Data

05. 2018