วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2559 00:00

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Written by 
Rate this item
(0 votes)
ปรัชญา
“วิทยาศาสตร์สร้างสังคมวิชาการ”
  วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาการงานบริการ ส่งเสริม สนับสนุนเครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและบริการวิชาการแก่สังคมสู่การพึงพาตนอง”
  พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนเครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
2. จัดหารายได้เพื่อพึงพาตนเอง
3. ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
4. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมเพื่อยกมาตรฐานชุมชน
5. สร้างเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักการบริการจัดการราชการที่ดี
 
Read 330 times Last modified on วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2559 06:45
05. 2018