วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2559 00:00

ประกาศผลสอบ

Written by 
Rate this item
(1 Vote)


ประกาศผลการสอบ เพื่อขอ
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม

สาขาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ด้านวิทยาศาสตร์)

ตาม พระราชบัญญัติสงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑


 

ผลการสอบสาขาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ด้านวิทยาศาสตร์)


ในการสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.

... กดดาวน์โหลด...

 


ขั้นตอนการยืนขอรับใบอนุญาต
ผู้ที่สอบผ่าน สามารถยื่นขอรับใบประกอบวิชาชีพโดยดำเนินการได้ดังนี้  
          1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานวิทยาศาสตรและการควบคุมมลพิษ ประเภทผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ได้ที่เว็ปไซต์ของสภาวิชาชีพ (http://www.cstp.or.th) หรือ...กดดาวน์โหลดที่นี่ ....
 
          2. ดำเนินตามขั้นตอนในหน้า 3 ในท้ายเอกสารที่ดาวโหลด

 

Read 478 times Last modified on วันเสาร์, 31 ธันวาคม 2559 06:37
05. 2018