วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2559 00:00

รายละเอียดการสอบ

Written by 
Rate this item
(0 votes)

การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม

               ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2557 กำหนด ให้ผู้ที่ทำงานด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษซึ่งมีสาขาย่อย 6 สาขา ได้แก่การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์การควบคุมมลพิษทางน้ำการควบคุมมลพิษทางอากาศ การควบคุมมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน การควบคุมของเสียอันตราย การควบคุมด้านขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต้องได้รับอนุญาตทำงานจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้
               
โดยกำหนดให้ผู้ที่สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ ซึ่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยจัดสอบให้กับผู้ที่จะขอใบอนุญาตในการทำงานทั้ง  6 ด้านข้างต้น

ผู้ที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนขอรับใบประกอบวิชาชีพด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

      1. สำหรับการสอบ ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทผู้เชี่ยวชาญ
          1.1 สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์และศึกษาในด้านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตหรือ
          1.2 สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์และผ่านการฝึกอบรมด้านการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานที่สภาวิชาชีพรับรอง

      2. สำหรับการสอบ ด้านการควบคุมมลพิษ
          2.1 สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์และศึกษาในด้านการมลพิษที่สอบ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต (2 รายวิชา)หรือ
          2.2 สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์และผ่านการฝึกอบรมด้านการควบคุมมลพิษที่สอบจากหน่วยงานที่สภาวิชาชีพรับรอง
   
Read 1331 times Last modified on วันเสาร์, 17 กันยายน 2559 07:55
05. 2018