เกี่ยวกับสาขาวิชา

       
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นสาขาที่ศึกษาด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจทางด้านซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะในการแสวงหาความรู้ใหม่และสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ
         บัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและเอกชนในตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบ นักออกแบบและพัฒนาเว็ปไซต์ โปรแกรมเมอร์ นักวิชาการ
05. 2018